SEKCJA A
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

Dział 01 – UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
Dział 02 – LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
Dział 03 – RYBACTWO

SEKCJA B
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Dział 05 – WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)
Dział 06 – GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
Dział 07 – GÓRNICTWO RUD METALI
Dział 08 – POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
Dział 09 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

SEKCJA C
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dział 10 – PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Dział 11 – PRODUKCJA NAPOJÓW
Dział 12 – PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dział 13 – PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Dział 14 – PRODUKCJA ODZIEŻY
Dział 15 – PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Dział 16 – PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Dział 17 – PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Dział 18 – POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Dział 19 – WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
Dział 20 – PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Dział 21 – PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Dział 22 – PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Dział 23 – PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Dział 24 – PRODUKCJA METALI
Dział 25 – PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Dział 26 – PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Dział 27 – PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Dział 28 – PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział 29 – PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Dział 30 – PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Dział 31 – PRODUKCJA MEBLI
Dział 32 – POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Dział 33 – NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

SEKCJA D
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, PARĘ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO KLIMATYZACJI

Dział 35 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

SEKCJA E
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

Dział 36 – POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Dział 37 – ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Dział 38 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
Dział 39 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

SEKCJA F
BUDOWNICTWO

Dział 41 – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Dział 42 – ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
Dział 43 – ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

SEKCJA G
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

Dział 45 – HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Dział 46 – HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Dział 47 – HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

SEKCJA H
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Dział 49 – TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
Dział 50 – TRANSPORT WODNY
Dział 51 – TRANSPORT LOTNICZY
Dział 52 – MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Dział 53 – DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

SEKCJA I
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

Dział 55 – ZAKWATEROWANIE
Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

SEKCJA J
INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Dział 58 – DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Dział 60 – NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
Dział 61 – TELEKOMUNIKACJA
Dział 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
Dział 63 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

SEKCJA K
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Dział 64 – FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Dział 65 – UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Dział 66 – DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

SEKCJA L
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Dział 68 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

SEKCJA M
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Dział 69 – DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO – KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
Dział 70 – DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Dział 71 – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Dział 72 – BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
Dział 73 – REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Dział 74 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Dział 75 – DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

SEKCJA N
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA
Dział 78 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
Dział 80 – DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
Dział 81 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SEKCJA O
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Dział 84 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA

SEKCJA P
EDUKACJA

Dział 85 – EDUKACJA

SEKCJA Q
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

Dział 86 – OPIEKA ZDROWOTNA
Dział 87 – POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
Dział 88 – POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

SEKCJA R
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

Dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
Dział 92 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
Dział 93 – DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

SEKCJA S
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział 94 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
Dział 95 – NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Dział 96 – POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

SEKCJA T
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW;
GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY

Dział 97 – GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
Dział 98 – GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY

SEKCJA U
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Dział 99 – ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Może Cię także zainteresować: zobacz